چراغ


 •   لوازم ماکت سازی                                                                                                      
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
  L10 روشنایی مینیاتور یک شعله
  1/150 LI1800 2 عدد
  1/100 LI1801 2 عدد
                                                           
   

 •   لوازم ماکت سازی                                                                                                      
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
  L11 روشنایی مینیاتور دو شعله
    LI1803 2 عدد
  1/100 LI1804 2 عدد
                                                           
   

 •   لوازم ماکت سازی                                                                                                      
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
  L12 روشنایی حبابی یک شعله
    LI1806 2 عدد
  1/100 LI1807 2 عدد
                                                           
   

 •   لوازم ماکت سازی                                                                                                      
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
  L13 روشنایی حبابی دو شعله
    LI1809 2 عدد
  1/100 LI1810 2 عدد
                                                           
   

 •   لوازم ماکت سازی                                                                                                      
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
  L14 روشنایی حبابی دو شعله T 
    LI1812 2 عدد
   1/100  LI1813 2 عدد 
                                                           
   

 •   لوازم ماکت سازی                                                                                                      
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
  L15 روشنایی حبابی سه شعله
    LI1815 2 عدد
  1/100 LI1816 2 عدد
                                                           
   

 •   لوازم ماکت سازی                                                                                                      
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
  L16 روشنایی یک شعله سقف دار
    LI1818 2 عدد
  1/100 LI1819 2 عدد
                                                           
   

 •   لوازم ماکت سازی                                                                                                      
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
  L17 روشنایی پیاده رو
    LI1821 2 عدد
  1/100 LI1822 2 عدد
                                                           
   

 •   لوازم ماکت سازی                                                                                                      
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
  L18 روشنایی پیاده رو دو طرفه
    LI1824 2 عدد
  1/100 LI1825 2 عدد
                                                           
   

 •   لوازم ماکت سازی                                                                                                      
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
  L19 روشنایی رومی
    LI1826 2 عدد
  1/100 LI1827 2 عدد
                                                           
   

 •   لوازم ماکت سازی                                                                                                      
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
  L22 چراغ بلوار یکطرفه
  1/200 LI1834 5 عدد
  1/150  LI1835 5 عدد 
  1/100 LI1836 5 عدد 
  1/75 LI1837 5 عدد
  1/50 LI1838 5 عدد
                                                           
   

 •   لوازم ماکت سازی                                                                                                      
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
  L23 چراغ بلوار دو طرفه 1/200 LI1839 5 عدد
   1/150  LI1840 5 عدد 
  1/100 LI1841  5 عدد 
  1/75 LI1842 5 عدد
  1/50 LI1843 5 عدد
                                                           
   

 •   لوازم ماکت سازی                                                                                                      
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
  L24 چراغ پارک یک شعله 1/200 LI1844 5 عدد
   1/150  LI1845 5 عدد
  1/100 LI1846 5 عدد
  1/75 LI1847 5 عدد
  1/50 LI1848 5 عدد
                                                           
   

 •   لوازم ماکت سازی                                                                                                      
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
  L25 چراغ پارک دو شعله 1/200 LI1849 5 عدد
   1/150  LI1850 5 عدد
  1/100 LI1851  5 عدد
  1/75 LI1852 5 عدد
  1/50 LI1853 5 عدد
                                                           
   

 •   لوازم ماکت سازی                                                                                                      
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
  L27 روشنایی بلوار یک طرفه 1/200 LI1860 2 عدد
   1/150  LI1861 2 عدد 
  1/100 LI1862  2 عدد 
  1/75 LI1863 2 عدد
  1/50 LI1864 2 عدد
                                                           
   

 •   لوازم ماکت سازی                                                                                                      
  کد دسترسی
  عنوان محصول سایز کدکالا تعداد در بسته
  L28 روشنایی بلوار دو طرفه 1/200 LI1865 2 عدد
   1/150  LI1866 2 عدد 
  1/100 LI1867  2 عدد 
  1/75 LI1868 2 عدد
  1/50 LI869 2 عدد
                                                           
   

 •   ماکت سازی                                                                                                       
  کد دسترسی عنوان محصول سایز کد کالا تعداد در بسته
   L26

  علائم راهنمایی و رانندگی

  1/200 LI1854 10 عددی
  1/100 LI1855 10 عددی
  1/75 LI1856 10 عددی
  1/50 LI1857 10 عددی
   

 • Image 01روشنایی مینیاتور یک شعله
 • Image 01روشنایی مینیاتور دو شعله
 • Image 01روشنایی حبابی یک شعله
 • Image 01روشنایی حبابی دو شعله
 • Image 01 روشنایی حبابی دو شعله T
 • Image 01روشنایی حبابی سه شعله
 • Image 01روشنایی یک شعله سقف دار
 • Image 01روشنایی پیاده رو
 • Image 01روشنایی پیاده رو دو طرفه
 • Image 01روشنایی رومی
 • Image 01چراغ بلوار یکطرفه
 • Image 01چراغ بلوار دو طرفه
 • Image 01چراغ پارک یک شعله
 • Image 01چراغ پارک دو شعله
 • Image 01روشنایی بلوار یک طرفه
 • Image 01روشنایی بلوار دو طرفه
 • Image 01 علائم راهنمایی و رانندگی