طلق


 •                                                                                                         
  کد عنوان محصول تعداد در بسته مقیاس سایز
   PL564 طلق و آبنما دریاچه 5 عددی -  35*25
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد عنوان محصول تعداد در بسته مقیاس سایز
  PL573 طلق و آبنما رودخانه 5 عددی -   35*25
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد عنوان محصول تعداد در بسته مقیاس سایز
  PL575 طلق و آبنما استخر 5 عددی -   35*25
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد عنوان محصول تعداد در بسته مقیاس سایز
  PL560 PVC آجر راسته چینی 1 عددی 1/50 -
  PL589 آجر راسته چینی 1 عددی 1/100 -
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد عنوان محصول تعداد در بسته مقیاس سایز
  PL561 PVC آجرجناقی 1 عددی 1/100 -
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد عنوان محصول تعداد در بسته مقیاس سایز
  PL562 PVC آجر سبدی 1 عددی 1/50 -
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد عنوان محصول تعداد در بسته مقیاس سایز
  FU485 طلق برجسته سقف پولکی 2 عددی 1/50 -
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد عنوان محصول تعداد در بسته مقیاس سایز
  FU486 طلق برجسته سقف سفالی 2 عددی 1/50 -
  FU487 طلق برجسته سقف سفالی 2 عددی 1/100 -
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد عنوان محصول تعداد در بسته مقیاس سایز
  FU484 طلق نما کامپوزیت آبی 1عددی  - A4
  FU488 طلق نما کامپوزیت آبی 2 عددی  - A3
  FU498 طلق نما کامپوزیت آبی 1عددی  - 70*50
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد عنوان محصول تعداد در بسته مقیاس سایز
  FU482 طلق نما کامپوزیت نقره ای
  1عددی  - A4
  FU489 طلق نما کامپوزیت نقره ای 2 عددی  - A3
  FU497 طلق نما کامپوزیت نقره ای 1عددی  - 70*50
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد عنوان محصول تعداد در بسته مقیاس سایز
  FU483 طلق  ماکت سازی 1عددی  - A4
  FU496 طلق  ماکت سازی 5 عددی - A3
  FU500 طلق  ماکت سازی 1عددی - 70*50
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد عنوان محصول تعداد در بسته مقیاس سایز
  FU490 مقوا سقف سفالی قهوه ای 1عددی  - 35*25
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد عنوان محصول تعداد در بسته مقیاس سایز
  FU491 مقوا سقف سفالی سبز 1عددی - 35*25
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد عنوان محصول تعداد در بسته مقیاس سایز
  FU492 مقوا سقف سفالی مشکی 1عددی  - 35*25
                                                           
   
 • Image 01 طلق و آبنما دریاچه
 • Image 01 طلق و آبنما رودخانه
 • Image 01 طلق و آبنما استخر
 • Image 01 آجر راسته چینیPVC
 • Image 01 آجرجناقیPVC
 • Image 01 آجر سبدیPVC
 • Image 01 طلق برجسته سقف پولکی
 • Image 01 طلق برجسته سقف سفالی
 • Image 01 طلق نما کامپوزیت آبی
 • Image 01 طلق نما کامپوزیت نقره ای
 • Image 01 طلق ماکت سازی
 • Image 01 مقوا سقف سفالی قهوه ای
 • Image 01 مقوا سقف سفالی سبز
 • Image 01 مقوا سقف سفالی مشکی