طلق


  •                                                                                                         
    کد عنوان محصول تعداد در بسته مقیاس سایز
     PL564 طلق و آبنما دریاچه 5 عددی -  35*25
                                                             
     

  •                                                                                                         
    کد عنوان محصول تعداد در بسته مقیاس سایز
    PL573 طلق و آبنما رودخانه 5 عددی -   35*25
                                                             
     

  •                                                                                                         
    کد عنوان محصول تعداد در بسته مقیاس سایز
    PL575 طلق و آبنما استخر 5 عددی -   35*25
                                                             
     

  •                                                                                                         
    کد عنوان محصول تعداد در بسته مقیاس سایز
    PL560 PVC آجر راسته چینی 1 عددی 1/50 -
    PL589 آجر راسته چینی 1 عددی 1/100 -
                                                             
     

  •                                                                                                         
    کد عنوان محصول تعداد در بسته مقیاس سایز
    PL561 PVC آجرجناقی 1 عددی 1/100 -
                                                             
     

  •                                                                                                         
    کد عنوان محصول تعداد در بسته مقیاس سایز
    PL562 PVC آجر سبدی 1 عددی 1/50 -
                                                             
     

  •                                                                                                         
    کد عنوان محصول تعداد در بسته مقیاس سایز
    FU485 طلق برجسته سقف پولکی 2 عددی 1/50 -
                                                             
     

  •                                                                                                         
    کد عنوان محصول تعداد در بسته مقیاس سایز
    FU486 طلق برجسته سقف سفالی 2 عددی 1/50 -
    FU487 طلق برجسته سقف سفالی 2 عددی 1/100 -
                                                             
     

  •                                                                                                         
    کد عنوان محصول تعداد در بسته مقیاس سایز
    FU484 طلق نما کامپوزیت آبی 1عددی  - A4
    FU488 طلق نما کامپوزیت آبی 2 عددی  - A3
    FU498 طلق نما کامپوزیت آبی 1عددی  - 70*50
                                                             
     

  •                                                                                                         
    کد عنوان محصول تعداد در بسته مقیاس سایز
    FU482 طلق نما کامپوزیت نقره ای
    1عددی  - A4
    FU489 طلق نما کامپوزیت نقره ای 2 عددی  - A3
    FU497 طلق نما کامپوزیت نقره ای 1عددی  - 70*50
                                                             
     

  •                                                                                                         
    کد عنوان محصول تعداد در بسته مقیاس سایز
    FU483 طلق  ماکت سازی 1عددی  - A4
    FU496 طلق  ماکت سازی 5 عددی - A3
    FU500 طلق  ماکت سازی 1عددی - 70*50
                                                             
     

  •                                                                                                         
    کد عنوان محصول تعداد در بسته مقیاس سایز
    FU490 مقوا سقف سفالی قهوه ای 1عددی  - 35*25
                                                             
     

  •                                                                                                         
    کد عنوان محصول تعداد در بسته مقیاس سایز
    FU491 مقوا سقف سفالی سبز 1عددی - 35*25
                                                             
     

  •                                                                                                         
    کد عنوان محصول تعداد در بسته مقیاس سایز
    FU492 مقوا سقف سفالی مشکی 1عددی  - 35*25
                                                             
     
  • Image 01 طلق و آبنما دریاچه
  • Image 01 طلق و آبنما رودخانه
  • Image 01 طلق و آبنما استخر
  • Image 01 آجر راسته چینیPVC
  • Image 01 آجرجناقیPVC
  • Image 01 آجر سبدیPVC
  • Image 01 طلق برجسته سقف پولکی
  • Image 01 طلق برجسته سقف سفالی
  • Image 01 طلق نما کامپوزیت آبی
  • Image 01 طلق نما کامپوزیت نقره ای
  • Image 01 طلق ماکت سازی
  • Image 01 مقوا سقف سفالی قهوه ای
  • Image 01 مقوا سقف سفالی سبز
  • Image 01 مقوا سقف سفالی مشکی