پروفیل

 

 

 


 •                                                                                                         
  کد عنوان محصول تعداد در بسته مقیاس سایز 
  PL565  چهارگوشPVCپروفیل 10 عدد - 2 MIL
   PL566  چهارگوشPVCپروفیل   10 عدد - 3 MIL 
   PL567  چهارگوشPVCپروفیل   10 عدد -  4 MIL
   PL568  چهارگوشPVCپروفیل   10 عدد - 5 MIL
   PL569  چهارگوشPVCپروفیل   10 عدد - 6 MIL
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد عنوان محصول تعداد در بسته مقیاس سایز 
  PL577  PVC پروفیل گرد 10 عدد - 2.5 MIL
   PL578  PVC پروفیل گرد  10 عدد - 3 MIL 
   PL579  PVC پروفیل گرد  10 عدد -  4 MIL
   PL580  PVC پروفیل گرد  10 عدد - 2 MIL
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد عنوان محصول تعداد در بسته مقیاس سایز 
  PL583 تیرآهن 10 عدد - 2*2.5 MIL
   PL584 تیرآهن  10 عدد - 2*3 MIL 
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد عنوان محصول تعداد در بسته مقیاس سایز 
  PL586 پروفیل تو خالی کریستال 10 عدد - 2 MIL
   PL587 پروفیل تو خالی کریستال  10 عدد - 3 MIL 
  PL588 پروفیل تو خالی کریستال  10 عدد - 4 MIL
                                                           
   

 •                                                                                                         
  کد عنوان محصول تعداد در بسته مقیاس سایز 
  PL574 ستون بلند - 1/100 -
   PL576 ستون - 1/150 -
  PL585 ستون - 1/100 -
                                                           
   
 • Image 01 پروفیلPVCچهارگوش
 • Image 01 پروفیل گرد PVC
 • Image 01 تیرآهن
 • Image 01 پروفیل تو خالی کریستال
 • Image 01 ستون بلند